Styrelsen informerar om verksamhetsåret 2014

Styrelsen informerar
By Admin on Friday, May 16th, 2014 | Comments Off
Välkomna på en gemensam resa !
Efter ett årsmöte, konstituerande och första styrelsemöte 13/4 ser vi nu fram mot en ny mandatperiod med förnyade krafter och fortsatt engagemang för våra medlemmars bästa.

Enligt tidigare styrelsebeslut kommer det hädanefter att presenteras korta sammanfattningar om hur verksamheten fortlöper, som ett komplement till Nyhetsbrevet och verksamhetsdokumenten som inloggade medlemmar har tillgång till idag. Vår ambition är att uppdatera, skapa en lämplig kommunikation och välmående dialog med alla som har intresse och känner sig engagerade.
I en ideell förening som Enastående Föräldrar gör medlemmarna sina insatser efter egen förmåga.
Det är viktigt att vara ödmjuk och visa uppskattning för allt som görs.
Styrelsearbete handlar i mångt och mycket om ett kollektivt ansvar för att förvalta en verksamhets resurser och tillgångar på bästa möjliga vis, både i nuet och på sikt. Alla har egna kunskaper, erfarenheter och idéer som kan gagna föreningen. Vi är förtroendevalda, vilket innebär att medlemmarna litar på att vi sköter vårt uppdrag. Styrelsens alla ledamöter är överens om vårt ansvar och vikten av att respektera allas tid och energi.

Vad har styrelsen gjort hittills?
Styrelseposter/ ledamöternas ansvarsområden har diskuterats, fördelats och kan vid behov omfördelas under tidens gång. Vi siktar på att utarbeta rutiner som underlättar samarbetet på både styrelse-, utskotts-, arrangörs-, och medlemsnivå. Planer på att utskotten regelbundet kallas eller styrelseledamöter deltar på utskottsmöten finns. En allmän genomgång av verksamheten och dokument har påbörjats , rutiner gällande till exempeltillgänglighet, dokumenthantering, medlemsregister och avgifter har diskuterats. Kontinuerlig uppföljning av ekonomin och verksamhetsfrågor pågår.

Viktigt att tänka på:
Alla har sina tidsbegränsningar och åtaganden och styrelsen är överens om att det är viktigt att varken kanslist eller enskild ledamot tar själv ställning utan att ha varit i kontakt med andra. Det är viktigt att ledamöterna hinner samlas och få rätt material med fakta i så god tid som möjligt. För en framgångsrik verksamhet måste en styrelse få arbetsro, bra underlag, framförhållning samt kontinuitet. Vissa frågor är superviktiga, andra kan vänta till nästa styrelsemöte. Ibland kan man behöva experthjälp som kan ta tid.
Medlemsfrågor och allt som ni önskar /behöver ta upp och som måste behandlas, diskuteras, beslutas om, kan alla meddela via hemsidan till styrelsen som har inbokade möten ca var sjätte vecka något (mer sällan under sommaren). Detta för att minimera riskerna för eventuella misstolkningar, egna slutsatser eller andra otrevligheter.
Föreningens kanslist Sylvia jobbar enligt en uppdaterad arbetsuppgiftsbeskrivning i samråd med styrelsen och vissa perioder i verksamheten är intensiva. Hon gör ett bra arbete, har rutiner, struktur i föreningens administrativa och ekonomiska väsen det underlättar och kompletterar styrelsens, framför allt, kassörens arbete. Nu när plattformen är skapad önskar styrelsen fokusera på en vettig och human balans gällande arbetsbörda och tillgänglighet. Med målet att kunna sköta styrelseuppdraget utan att det ”slukar” oss hänvisas ni till lämpliga telefontider på hemsidan. Tack för visad hänsyn.

Skicka gärna mail så försöker vi bemöta er på bästa möjliga sätt.
Tack vare eldsjälarna, våra aktiva, kanslisten och er medlemmar drivs Enastående på ett föredömligt sätt idag.Våra möten och aktiviteter utgör ett essentiellt forum som grund till en lyckad fortsättning!
Vi ser framemot ett gott samarbete, engagemang, delaktighet och gemenskap under det kommande året. Ha det bra och var rädda om er !
På snart återseende !
Hälsningar Styrelsen
————————————————————————————————————
ANSVARSOMRÅDEN INOM STYRELSEN :
-ordförande : Gabriella
-sekreterare , tf talesperson : Gunilla
-utskottssamordnare: Annika med Gabriella
-ledamot : Lindi

LEDAMÖTERNAS TILLGÄNGLIGHET :
Det bästa sättet att nå oss är via hemsidans kontaktformulär ”Formulär för frågor att behandla på nästa styrelsemöte”. Vänligen respektera att svaret kan dröja då alla har sina privata åtaganden och vi behöver kunna kommunicera innan vi återkommer. Vi föredrar att syssla med föreningsfrågor på vardagar.

KANSLISTENS TILLGÄNGLIGHET:
För att vår kanslist skall kunna utföra sina uppgifter på de villkor som verksamheten kräver ber vi er visa hänsyn gällande vilka tider hon kan svara och maila till er. Hon är precis som alla vi i föreningen, en ensamstående förälder som behöver orka, hinna, och återhämta sig, framför allt på kvällar och helger.
För att undvika missförstånd informerar vi om att kanslisten har vissa befogenheter men måste kontakta styrelsen vid inkomna frågor. Inga beslut tas av henne själv utan styrelsens vetskap och godkännande.

UTSKOTT: Som en förlängning av styrelsen förbereder utskotten beslutsunderlag i direkt samarbete med arrangörerna.
LÄGERUTSKOTTET – Helena H, Kyra L
AKTIVITETSUTSKOTTET- Helen J, Sylvia H.
EGENANSVARIGAS UTSKOTT- Sylvia H.
POLITISKA UTSKOTTET- Gunilla J, Sylvia H.

GRUPPER: Det finns även ett antal grupper med specifika intressen, en del är nya.
FUNK- Ann-Marie L, Gunilla G
FÖRÄLDRASTÖD- Sylvia H. (kontaktperson)
KLÄDSKÄNKARGRUPPEN-
GRILL-Helen J + vakant
ENGELSKSPRÅKIGAS GRUPP- Sylvia H.
TONÅR- Gabriella G, Sandy H – Vi välkomnar kontakt från er som känner för att engagera sig.

STYRELSEMÖTEN INBOKADE : var sjätte vecka ( 24/5, 15/6, 17/8,28/9,16/11,14/12)

MEDLEMSMÖTEN PLANERADE: 24/5 , 16/11 2014 KL 15-17

STYRELSEDOKUMENT – Föreningspost, arkivering, förvaring sköts av styrelsens ansvariga.

Beslut som har tagits 23/3 2014:
-Om man är ej medlem (ej betalat medlemsavgift i tid för att kunna bokföras före årsmötet ) kan man inte delta +rösta.
-Ekonomi: kontoplan med flera poster än tidigare kompletterande kostnadsställen
-Praktikant- Gunilla J hjälper vår kanslist i samråd med styrelsen
-18-19-åringar som följer med på föreningens läger och aktiviteter räknas som barn.
-Beslut som har tagits 13/4 2014:
-Anmälningsavgiften för ett läger återfås endast vid avbokning senast en kalendermånad före lägret eller vid uppvisande av läkarintyg om senare än en kalendermånad före aktuellt läger.
-Föräldrar enskilt eller privat kan delegera ansvaret för sina barn till annan deltagande vuxen men arrangören bör ej tvingas ha detta ansvar.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.