Stadgar

STADGAR 2014-03-29

§ 1 Firma
Föreningens namn är Enastående Föräldrar.

§ 2 Ändamål
Föreningen har till ändamål att bedriva verksamhet som syftar till att stödja och driva opinionsbildning för ensamstående föräldrar och deras barn.

§ 3 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

§ 4 Medlemsskap
Till medlem i föreningen antas ensamstående föräldrar samt stödmedlemmar. Som ensamstående föräldrar räknas boföräldrar samt de som har eller har haft barn boende hos sig minst 40% under överskådlig tid.
Medlem är den som årligen tagit ställning till medlemsskap i föreningen och stödjer föreningens syfte och målsättning, samt betalat medlemsavgift för innevarande år.

§ 5 Utträde
Utträde ur föreningen skall skriftligen anmälas till styrelsen. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.

§ 6 Uteslutning
Medlem som inte fullgör sina åligganden gentemot föreningen eller eljest uppsåtligen skadar eller motarbetar föreningen får av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§ 7 Budget
Styrelsen skall vara informerad i god tid före årsmötet där budget för det kommande verksamhetsåret skall fastställas.

§ 8 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter. Föreningsstämman utser ordföranden i styrelsen. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten får avgöra.
Styrelseledamot utses av årsmötet tills nästkommande årsmöte.

§ 9 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av föreningens kassör samt ytterligare en ledamot, var för sig.

§ 10 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderåret.

§ 11 Årsredovisning
Styrelsen skall senast fyra veckor före årsmötet avge årsredovisningshandlingar till revisorn.

§ 12 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte skall äga rum före mars månads utgång. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet
2. Mötets behöriga utlysande
3. Godkännande av dagordningen
4. Verksamhetsberättelse
5. Ekonomisk berättelse
6. Revisionsberättelse
7. Budget och verksamhetsplan för följande år
8. Ansvarsfrihet för föregående styrelse
9. Val av styrelseordförande och övriga ledamöter
10. Val av suppleanter
11. Val av revisorer
12. Val av valberedning
13. Motioner
14. Övriga frågor

§ 13 Extra årsmöte
skall hållas vid det tillfälle och för de ändamål årsmötet i förväg beslutat och i övrigt av styrelsen utlysas då styrelsen finner nödvändigt eller då uppgivet ändamål påfordras av en revisor eller minst 10% av föreningens medlemmar. Kallelse skall utfärdas inom 14 dagar från det styrelsen erhåller begäran enligt första stycket.

§ 14 Kallelse till årsmöte
Kallelse till årsmöte skall ske per post eller på elektronisk väg, men då alltid senast 4 veckor före ordinarie årsmötet. Icke kvitterad elektronisk post efterföljs av postad kallelse utsänd senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.
Kallelse till extra årsmöte skall vara utsänd senast 1 vecka före extra årsmöte.
Medlemsmöte skall utlysas senast 14 dagar i förväg. I övrigt hänvisas till §14 första stycket.
Resultatet av valberedningens arbete redovisas till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.

§ 15 Överskottsfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall föras i ny räkning.

§ 16 Upplösning
Vid föreningens upplösning skall, därav ej annat följer av lagen, föreningens behållna tillgångar tillfalla Social Resursförvaltning eller annan organisation likvärdig Föreningen Enastående Föräldrar.
Upplösning av föreningen samt ändring av stadgarna sker vid enhälligt beslut av de röstande på ett extra eller ordinarie årsmöte.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.