Om föreningen

 

 

 

Föreningen Enastående Föräldrar

Barn runt i världenVi är en ideell förening för ensamstående föräldrar som funnits sedan 1996. Vi har i dagsläget ca 400 medlemmar bestående av föräldrar och deras barn. Verksamheten riktar sig till ensamstående boföräldrar som har sina barn minst 40 %. Föreningens mål är att utgöra ett kontakt-, informations- och aktivitetscentrum för våra medlemmar. Genom opinionsbildning, information- och nätverksbildning vill vi också förbättra villkoren för ensamstående föräldrar och deras barn.

Vår grundtanke är att de föräldrar som mår bra, också är bättre föräldrar och för att må bra behöver vi alla ett socialt sammanhang att finnas i. I ett nätverk som består av andra ensamstående föräldrar kan du och dina barn hitta både förståelse från andra i samma situation och vänner för livet.

Som medlem har du tillgång till alla aktiviteter och får ca 7 nyhetsbrev om året via emai lmed information om vad som är på gång. Däremellan skickar vi ut enstaka utskick med viktig information och upplysning från andra föreningar.
Du kan också gå med i vår läger- eller aktivitetsgrupp och/eller vara med och arrangera olika aktiviteter eller kanske arbeta fram egna idéer som kan ingå i vår verksamhet.
Vi är en levande förening som växer och förändrar utifrån våra medlemmar och deras behov, så alla synpunkter är viktiga. Vi anordnar minst två medlemsmöten per år där alla kan komma till tals och föra fram sina åsikter om vad man själv skulle vilja jobba med och vad man anser att föreningen skall satsa på.

Ensamstående föräldrar är inte en homogen grupp. Vi har olika politiska åsikter, olika intressen och livsstilar. Men en sak har många av oss tyvärr gemensamt – dålig ekonomi. Som förening försöker vi alltid att subventionera verksamheten så att den blir så billig som möjligt för deltagarna. Vi vill att alla skall ha chansen och möjligheten att vara med och kanske uppleva något de inte skulla ha kunnat annars.

Vi vill också att föreningen till viss del skall kunna jämna ut de svårigheter ensamstående föräldrar kan ha när det gäller socialt engagemang och fritidsintressen. Hos oss är barnen alltid välkomna. De flesta av föreningens aktiviteter är riktade till dem eller anpassade för att de skall kunna vara med. I den mån det behövs ordnar vi gemensam barnvakt som hittar på något med barnen under tiden.
Mamma och barnhand


Verksamhet

Föreningens verksamhet är mycket varierande, eftersom den till stor del bygger på medlemmarnas eget engagemang. Vi arrangerar många olika typer av aktiviteter, så att så många som möligt skall kunna hitta något de och deras barn tycker om.

Öppet Hus
Detta är något som vi hoppas kunna återinföra. Vi önskar att det skall kunna finnas möjlighet att ta en fika och umgås, både vuxna och barn. Vi hoppas kunna ha öppet någon kväll i veckan där man även skall kunna lämna sina barn och få en stunds ledigt.

Öppna Förskolan
En dag i veckan mellan 10.30-12.30 har vi träffar för ensamstående föräldrar i vår lokal på Såggatan 53 i Majorna. Vi har valt att kalla det för öppen förskola eftersom det främst lämpar sig för småbarnsföräldrar, men naturligtvis är även andra medlemmar välkomna att titta in och ta en fika. Det finns många åldersrelaterade pedagogiska leksaker. Även potentiella medlemmar är välkomna och komma och prata med oss och se om detta är en förening som är intressant för dem. Vi skall också försöka nå ut till medlemmar över alla samhällsklasser och internationaliteter. “Lektionerna” och sångstunderna hålls både på svenska och engelska.

Utskott
För närvarande har vi fyra utskott och vi växer hela tiden. De olika utskotten gör så att fler medlemmar är aktiva och arbetar med just de sakerna som de är intresserade av. Vi strävar efter att bli en förening med aktiva medlemmar som utformar föreningen. De grupper vi nu har är:
1. Politiska utskottet
2. Lägerutskottet
3. Aktivitetsutskottet /Policygruppen
4. Enastående Funk – Utskott för barn med funktionshinder

Vi hoppas kunna starta upp inom kort
5. Enastående helt ensamstående utan nätverk
6. Enastående Tonår

Fester
Vid de flesta storhelger anordnar vi medlemsfest för oss och våra barn. Vi har t ex julfest, påskfest och halloweenparty. Vi äter god mat och har kul tillsammans, stora som små. Ibland anordnar vi fest för bara de vuxna.

Läger
Varje sommar arrangerar vi flera läger. På våra veckoläger bor vi på en lägergård med närhet till bad och mycket natur. På våra helgläger åker vi till spännande platser som är kul för barn, t ex Skara Sommarland, Halmstads Äventyrsbad eller kanske t o m Kolmården. Vissa år anordnar vi även skidläger på vintern. Även vuxna har möjlighet att koppla av och få lite vuxentid då barnen leker med varandra.

Övriga Aktiviteter
Under året arrangeras också många andra aktiviteter. Det kan vara museum- eller teaterbesök, utflykter, picknickar, workshops eller danskurs. Vi försöker ha aktiviteter som riktar sig till barn i olika ldrar så att alla skall hitta något de tycker om. Vår strävan är att vara lyhörda efter vad medlemmarna efterfrågar.


Politiskt arbete

Föreningen är öppen för boföräldrar, alltså både mammor och pappor, men vi arbetar utifrån ett feministiskt synsätt. Vår utgångspunkt är att när samhället är jämställt i sin helhet kommer även föräldraskapet att bli det. Görs det i omvänd ordning förstärks de rådande maktpositionerna ytterligare.

Föreningen har varit remissinstans för social- och justitiedepartmentet i frågor som rör barn. Det innebär att vi hade möjlighet att ta del av politiska utredningar och en chans att påverka i frågor som rör ensamstående föräldrar. I föreningen arbetar också en särskild politisk grupp som är öppen för alla.

Som exempel på frågor som vi tycker är viktiga kan följande nämnas:

Gemensam vårdnad
Gemensam vårdnad skall följas av gemensamt ansvar. Idag har de flesta separerade par juridisk gemensam vårdnad om barnen. Detta innebär i praktiken att alla juridiska handlingar ska skrivas på av båda vårdnadshavarna. I övrigt innebär det inte några skyldigheter vad gäller det vardagliga föräldraskapet. Detta medför att vårdnadsformen snarare blir en princip som tyvärr ofta används som maktmedel mellan föräldrar som inte har ett bra samarbete.

Vårdnadstvister
Kampen mellan könen skall inte föras i vårdnadstvister. När samhället i övrigt är jämställt kommer det automatiskt att bli det även vad gäller barnens situation. V årdnadstvister får aldrig handla om föräldrars rätt till barnet, utan om barnets rätt till en trygg och lugn barndom.

Underhåll
Underhållet skall vara minst 40% av vad ett barn kostar i genomsnitt på ett år. I denna kostnad bör även hänsyn tas till minskad arbetskapacitet under småbarnsåren.

Bostadsbidrag
Vi anser att bostadsbidraget skall höjas samt en återgång till att räknas efter månadsinkomst och inte efter årsinkomst. Boendekostnaderna ökar mer och mer vilket inte återspeglas i bidragsnivån. Pga situationen på arbetsmarknaden har dessutom många ensamstående föräldrar vikariat, projekt- eller timanställningar vilket skapar oregelbundna inkomster under året. Det nuvarnade bidragssystemet försvårar deras situation ytterligare.
CHILDREN_HUGSBarn runt i världen


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.