Motionsmall

Motion
till Enastående Föräldrars årsmöte

(1 förslag per motion) 

Rubrik

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Motionär (ditt namn)……………………………………………………………………………………………………………………………………

Bakgrund

(kortfattade skäl till motionen t.ex. historik, statistik eller uppfattning)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Förslag

(Kortfattat förslag till förändring. Kan innehålla en analys av faktauppgifter under rubriken ”Bakgrund”.
Målsättning med motionen, helst i att-satser. Ev. tydligt beskriva när förslaget ska gälla från.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Konsekvenser

(Noggrann konsekvensbeskrivning för dem som berörs  t.ex. styrelse, utskott, organisation,
klubb och medlemmar. Beskriv verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser på kort och lång tid om
motionen tillstyrks och inte tillstyrks.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Yrkande

(Formulerat så att det tydligt framgår vad årsmötet har att ta ställning till via tillstyrkan
eller avslag på motionen.)
Med anledning av vad som ovan beskrivits yrkar jag på att årsmötet beslutar att:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Motionen ska vara inkommen till styrelsen senast en månad innan årsmötet<