Enaståendes inställning till Direktiv 2014:84 Regeringskansliets vårdnadsutredning

Carolina framför Regeringskansliets dörr

Carolina framför Regeringskansliets dörr

Enaståendes inställning till Direktiv 2014:84

 Vi i EnaståendeFöräldrar tycker att Direktiv 2014:84 tar upp många av de problem som vi också upplever med nuvarande lagstiftning, vi ser det som positivt. Enastående vill betona och föra fram följande;

 Enastående anser att nuvarande lagstiftning är konfliktdrivande.

 Vi anser att reglerna om gemensam vårdnad ska ändras. Enaståendes inställning är att fokus borde flyttas från den juridiska vårdnaden till umgänget. I det fall det finns en maktobalans mellan föräldrarna används ofta den juridiska vårdnaden för att försvåra för den andre vilket inte bara skadar den andre vuxna utan också barnet. Barnets främsta intresse ligger i att ha en god relation till föräldrarna och den juridiska vårdnaden måste därför vara en fråga som kommer i andra hand speciellt för barnet. Särskilt kritiskt ser vi på vårdnadsfrågan i koppling till föräldraförsäkringen

 I vårdnadstvisterna prioriteras föräldrarnas rättigheter emedan det är barnets rättigheter och föräldrarnas skyldigheter som borde prioriteras. Domstolen måste utgå från att föräldrar vill sina barn bästa och när det lyfts orosfrågor, speciellt om de rör någon form av familjevåld, måste de hörsammas mer. Vi är kritiska till familjerätten/socialtjänstens kompetens och tycker de subjektiva bedömningar som görs nu i vårdnadsutredningarna håller en överlag mycket dålig kvalité och görs under rättsosäkra förhållanden. Vi skulle önska att de metoder som användes hade vetenskaplig förankring och därigenom kunde utvärderas, kritiseras och omprövas.

 Vi önskar också att det utarbetades strategier för att kunna utvärdera umgänge och att därigenom ställa krav på att detta fungerar även efter målet är avslutat, vi ser det som mycket konfliktdrivande att denna möjlighet saknas. Vi hör många historier om hur umgängesföräldern gång på gång sviker och stressar sina barn genom att strunta i att komma till sina umgängen, det sätter även den andre föräldern i en mycket svår situation som inte kan berätta för barnet hur umgänget kommer att se ut och som därigenom också sviker barnet och kontrolleras av den andre. Som en mamma sa, jag kan aldrig planera något på mina fredagar, oftast kommer han inte så jag måste alltid vara beredd att hämta. Vi anser att ett dåligt fungerande umgänge är dåligt för barnet och bör avslutas. I de fall där umgänget inte gått bra måste det finnas möjlighet att utvärdera det med jämna intervaller, vi föreslår att kanske förskolan kan vara behjälplig i dessa fall som utomstående och objektiv part. Vi tror att detta speciellt skulle gynna barnens relation till umgängesföräldern i och med att flera av dessa umgängesföräldrar säkert skulle bättra sig.

 Vi önskar att spädbarn borde få utveckla sin relation umgängesföräldern på en neutral plats, många kvinnor är rädda för att släppa in mannen/fadern i sitt hem och oroade för att ingen annars har insyn i umgänget fungerar. Varför inte använda öppna förskolan på helgerna för umgängesföräldrarna?

Barnets rätt att komma till tals måste stärkas, och att detta ska kunna ske på neutral och lugn plats. I vår samtid är det också viktigt att vidga synen på vad som är en familj och att förhålla sig till det som vi kallar stjärnfamiljen med halvsyskon, bonussyskon, nya partners m.m. Fokus måste vara barnets närstående och upplevda familj.

Enastående anser inte att det bör info?ras en lagstadgad skyldighet fo?r fo?ra?ldrar att delta i samarbetssamtal eller medling. Familjerätten/socialtjänstens kompetens är för svag och vi ser risker speciellt för de familjer där det förekommit våld eller maktobalans.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.