Beslutsprotokoll styrelsemöte 2015-02-15

SAMMANFATTNING /BESLUTSPROTOKOLLSTYRELSEMÖTE

2015-02-15, Såggatan 53, Göteborg

 

FÖRENINGEN ENASTÅENDE FÖRÄLDRAR

 

Närvarande: Annika, Gunilla, Gabriella samt Peter i egenskap av valberedare

(Enligt inbjudan av båda valberedarna 15/1)

 

1.Mötet öppnades

2.Mötet befanns behörigt kallat, mötet är beslutsmässigt.

3.Dagordningen godkändes.

4.Tillordförande valdes Gabriella, till sekreterare Gunilla, till justerare Gabriella.

5. Föregående mötesprotokoll genomgicks och godkändes.

 

6. Ekonomi

 

Revisorerna har nu fått resultaträkning, balansräkning, bokföringsunderlag samt övrigt material.

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan är nästintill färdigställda.

Efter medlemsmötets diskussioner och ytterligare grundliga beräkningar lades ett slutgiltigt budgetförslag fram till lägerutskottet 2015 02 07.  Lägerutskottet skall kunna förfoga över 220 000 kr enligt detta styrelsebeslut, förutsatt att beviljade fondmedel kommer in och inga oförutsedda kostnader kräver ändringar i budgetarbetet. Styrelsen har i detalj motiverat beslutet och förklarat i sitt brev att man utgår från att

1: utskottet hushåller med sina beviljade medel i samråd med styrelsen under 2015.

2. Ev överblivna medel tillfaller föreningens gemensamma budget vid årets slut.

Förutom en stor eloge för utskottets gedigna arbete beskrevs även följande:

Budgetarbetet är ett verktyg som kan kräva vissa ”överenskommelser”, vilket är brukligt inom givna fasta ramar. Det är avgörande att kunna hålla oss inom verksamhetens ekonomiska ramar och med hänsyn till både andra utskotts begärda summor och s k fasta kostnader.

 

Beslut: två medlemmars ersättning återbetalas  ( Öppna förskoleverksamheten).

 

En motion om bestämmelser för begränsade ersättningar planeras att läggas på årsmötet.

 

Det är viktigt att vår kanslist har en kontinuerlig dialog om nödvändiga hjälpinsatser kopplade till ersättning eller kompensation t ex i öppna förskoleverksamheten. Hon kan kalla in folk och utbetala ersättningar framledes endast i samråd med styrelsen.

 

7. Personal:

 

Gabriella informerade om att kollektivavtal samt tjänstepension tecknas inom kort.

Kanslistens befattningsbeskrivning samt en skriftlig fullmakt (vilket tidigare saknats) kommer att skrivas. Förslag på sådan visades och diskuterades. Genomgång och diskussion om kanslistens arbetsbeskrivning gjordes inför planerad uppdatering.

 

Diskussion om vår anställdas lön som varit helt oförändrad sedan hon anställdes 2013. Frågan är högst aktuell med hänvisning till bl a fackföreningens rekommendation. Önskemål har kommit in från kanslisten om utbetalning av inarbetade övertidstimmar. Efter diskussion i frågan är ledamöterna överens om att med ett beslut om denna fråga avsluta all framtida osäkerhet. Enligt samarbets- och planeringssamtal skall endast av styrelsen beordrad övertid avlönas. Lönekostnader för 2015 är budgeterade till 375 000 kr inklusive avgifter och det finns utrymme för en höjning samt denna summa.

 

Beslut: bifalla löneökning om 2 000 kr brutto /månad (på heltid) from 2015-03-01 samt utbetalning av engångssumma för 80 samlade inarbetade övertidstimmar (timbanken) från tidigare styrelseperiod.

 

8. Verksamhetsfrågor

 

Då årsmötet troligen kommer att ta upp frågan om kriterier för Egensansvariga och FUNK samt utskottens existensberättigande vore det lämpligt att i förväg se över kriterier för medlemskap i dessa grupper.

Diskussion om behovet av en motion till årsstämman angående stadgeändring från 40 % till 50% boende . Frågan som aktualiserades i höstas kan ha betydelse och det krävs en del arbete samt diskussioner för att ev åstadkomma en stadgeändring.

 

Medlemsmötet diskuterades och det befanns att nödvändig medlemsinformation kunnat delges samt att mötet i övrigt förlöpte väl. Bekymmersamt är att endast tre medlemmar deltog förutom sammanlagt de åtta som bestod av ledamöter och utskottsrepresentanter. Förslag om att framledes hålla ett medlemsmöte /mandatperiod då uppslutningen var väldigt dålig.

Detta kan till stor del hänföras till att föreningens transparens är väl fungerande genom hemsidans olika länkar med information och kontaktmöjligheter.

 

Det togs upp att i föreningens stadgar står det ”val av revisorer” , vilket kan vara en felskrivning. Historiskt har endast en revisor funnits tidigare år.

 

Motion från styrelsens sida planeras gällande värdegrund. I ljuset av senare tids händelser har det tydliggjorts att medlemmarna behöver en gemensam etisk plattform.

 

Förslag om att även nämna behovet av aktiva medlemmar med yngre barn i föreningens verksamhet.

 

Årsmötet sker 2015 -03-15 i MSF´s lokal. Extern mötesordförande har bjudits in och presenteras närmare mötet. Kallelse och dagordning  till årsmötet är klar och skickas ut inom 24 timmar.

Motioner till årsstämman skall lämnas in senast 2015-03-01 vis hemsidans formulär för behandling och beredning av styrelsen inför årsmötet. Styrelsen planerar ett ytterligare sammanträde inför stämman.

Styrelsen konstaterade att man har ett välskött verksamhetsår bakom sig.

 

9.Övrigt

 

Inga övriga frågor.

 

10. Mötet avslutades.

 

 

 

 

 

……………………………………………………………                                      …………………………………………………….

Sekreterare Gunilla Johansson                                                                Justerare Gabriella Gaal

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.