KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN ENASTÅENDE FÖRÄLDRARTid: 24 april, kl. 13:00 – 15:00

Plats: Aktivitetshuset, Karl Johans Torg 1

 

Kära medlemmar,

Vi står inför en stor utmaning i föreningen.  Vi lyckades inte bli en enhetlig styrelse och måste sammankalla till möte för att bilda en ny styrelse.  Om vi inte lyckas få till en ny styrelse så får det allvarliga konsekvenser då föreningen måste upplösas.   Självklart är detta det sista vi vill ska hända.

Enastående Föräldrar hoppas innerligen att så många som möjligt kommer att engagera sig och delta för att kunna rädda vår kära förening.

Nu har vi en chans att vända blad och med nya krafter lyfta Enastående Föräldrar till en stark och positiv förening.

Vi är i behov av kandidater som kan tänka sig att ställa upp i styrelsen.  Anmäl intresse till anmalan@enastaendeforaldrar.se.

 

Dagordning

Extra årsmöte

  1. Mötets behöriga utlysande
  2. Dagordningen
  3. Utlyses mötesordförande, rösträknare samt justerare för mötet
  4. Val av ordförande
  5. Val av övriga styrelsemedlemmar och suppleanter
  6. Val av revisorer
  7. Val av valberedning
  8. Mötets avslutande

Alla vars erlagda medlemsavgift för verksamhetsåret 2016 har rösträtt.

Vi hoppas detta kommer att bli ett kort möte, men de medlemmar som behöver barnvakt ombeds kontakta kansliet på anmalan@enastaendeforladrar.se

Anmäl gärna också att ni kommer på anmalan@enastaendeforaldrar.se så vi kan bereda plats.

 

Göteborg 2016-04-09

Styrelsen