Kick-off projektstart för projekt “Från Ensamstående till Enastående” sponsrat av Allmänna ArvsfondenVi hade ett medlemsmöte denna lördag. Vi tog tag i bordlagda motioner först och sedan gjorde vi en projektpresentation och diskuterade en del upplägg kring detta. Detta var den officiella dagen av starten av projektet och som ni ser firades det med pompa och ståt med fantastiska smörgåstårtor designade av vår egen Patrik Sjögren.
Vi var 30 vuxna och 35 barn som deltog denna dag. Bilderna visar inte detta, men alla vill inte vara med på bild. Några barn gick till en lekpark, några gick till Sjöfartsmuseet medan några hängde ut i kuddrummet där vi hade en massa trevliga leksaker. Vi hade hjälp av fyra duktiga barnvakter och passar på att även här tacka dessa.
Medan vi åt fick vi underhållning av trevliga trubadurer som sjöng Bellman.


Projekt ”Från Ensamstående till Enastående” sponsrat av Allmänna Arvsfonden.

Bakgrund
Enligt statistik från Försäkringskassan och SCB har andelen ensamstående med barn fördubblats sedan 90-talet. Det är nu tre gånger så vanligt att ensamstående med barn lever i akut ekonomisk situation.
2013 gjorde vi i vår förening en egen levnadssituationsenkät som utvisade att samhällets allenarådande lösning att heltidsjobb är nyckeln till framgång och hälsa för alla inte stämmer för ensamstående som inte klarar av livspusslet utan blir utbrända. Det visade sig att de som hade ett heltidsjobb och och inte hade ett utvecklat nätverk blir helt isolerade och mår dåligt både fysiskt och psykiskt och ofta följer sjuksrivning.
Vad ska vi göra?
Det är tänkt att vi ska arbeta med FN:s Barnkonvention som bl a uttrycker barns rättigheter till en meningsfull fritid och en bra levnadsstandard för att kunna utvecklas. Vi har även ekonomiska och sociala konventioner i åtanke. Vi vill utveckla en rättighetskultur där all är medvetna om sina mänskliga rättigheter. Självkänslan växer genom kunskap om sina rättigheter. En slags hjälp till självhjälp.
Föräldrar tillsammans med barnen ska aktivit delta i att formulera sina problem och utveckla handlingsplaner för hur vi bäst kan tillämpa våra rättigheter men även för att hävda fler.
Projektet består av tre delprojekt:
1. Lots- och föräldrastöd
2. Kreativ fritid för barns rättigheter och utveckling
3. Berättelser från perifirin

Delprojekt 1 – Lots- och föräldrastöd
Vi behöver en projektledare här men vad är det för kompetenser vi behöver? Vem är huvudstöttare och vem utbildar lotsarna? Är det samma person som håller i stödgrupperna? Anmäl intresse
• Vi anordnar en föräldrautbildning där vi kartlägger brister i samhället utifrån våra egna erfarenheter eller någon annans som vi stöder – Anmäl intresse
• Vi bildar stödgrupper utifrån de behov som framkommer i kartläggningen.
Det är bra om nya medlemmar kan få stöd – Anmäl intresse
Gamla medlemmar har samlat på sig mycket kunskap och har kanske ett redan upprättat nätverk som vi kan ta tillvara. Vi ska inte uppfinna hjulet igen.
Anmäl intresse
• Utifrån stödgrupper tas stödpersoner eller lotsar fram som kan och vill vara med och stötta och ev agera ombud vid behov.
• Projektet hoppas på 5 intresserade lotsar under en 2-årsperiod och tanken är att vi kontinuerligt utbildar folk och uppdaterar vårt nätverk och kunnande.
• Många behöver stöd- och lotspersoner när det gäller kontakt med t ex skola, socialtjänst, familjerätten eller arbetsförmedlingen eller annat.
• Vi vill också fånga upp nya medlemmar på ett bättre sätt och kanske upprätta ett slags faddersystem. Anmäl intresse
• I vår strävan till självhjälp kommer vi anordna matlagnings- och hantverkarkurser.Vi ska även anordna föreläsningar för föräldrar till barn med neurologiska funktionsnedsättningar. Anmäl intresse antingen som deltagare eller kursledare
Hur når vi ut?
• Vi kommer att ordna torgmöten – Anmäl intresse
• Annonskampanj – Anmäl intresse
• Annonsfilm dels för medlemsvärvning och dels som når ut med vårt budskap till makthavare – Anmäl intresse
• Upprättar nätverkande med politiska partier och regeringskansliet, mm. – Anmäl intresse

Delprojekt 2 – Kreativ fritid för barns rättigheter och utveckling
Vi vill bredda och utveckla vår pedagogiska verksamhet. Vårt rättesnöre är FN:s Barnkonvention samt Rädda Barnens material ”Detta är dina rättigheter”. Sveriges kommuner och landsting och skolan har börjat använda konventionen och det ska vi också göra i vår öppen förskoleverksamhet och i övrig verksamhet, men framför allt i lägerverksamheten.
Det är tänkt att vi ska ha vår öppen förskoleverksamhet tre timmar i veckan samt öppen verksamhet tre timmar på helgen.
Är någon bland våra medlemmar bra på någon aktivitet eller fritidssyssla som man vill dela med sig av. Anmäl intresse

Delprojekt 3 (i samarbete med delprojekt 1) – Berättelser från perifirin
Vi behöver en person som stödjer i skrivandet och som sammanställer boken och/eller en som håller i kurser. Anmäl intresse
• Från våra föräldrakurser och stödgrupper väljs ut minst 10 vuxnas eller barns levnadsöden som ska ingå i vår bok
• Barn och föräldrar startar separata berättargrupper med cirkelledare.
• Minst 5 föräldrar bildar skrivarcirkel där vi skriver artiklar till tidningar om budskap som vi vill ge och också börjar skriva ihop levnadsöden till vår bok – Anmäl intresse antingen som deltagare eller kursledare
• Vi måste sprida kunskap om ensamstående föräldrars situation för att kunna sätta in insatser för ett bättre liv.