2016-01-09 Medlemsmöte

2016-01-09 Medlemsmöte i föreningen Enastående föräldrar, Göteborg

Plats: MSF Allaktivitetshuset, Majorna

Datum: Lördag den 9 januari 2016

Tid: 15:00-18:00

Närvarande: Patrik Sjøgren, Helena Hårder, Sylvia Håkansson, Malin Rudolph, Linda Dyrendahl, Elisabeth Bladh, Marika Blücher, Karin J, Helen Johansson, Nina Strandman, Lisa Lind, Ogollo Waore, Pernilla Humphrey, Lotta Anderson, Jane Osman, Ingrid Ribelli, Lisa Kaller, Nina Strandman, Christine Wirz, Natasha Samimi, Jill Olofsson, Mia Lundén, Gunilla Gränsbo, Ida Liljegro, Ylva Hammarström, Anne Sneigaruk.

Adjungerade: Lennart Orstadius, extern revisor; Sofi Harnagozo, intresserad men ännu inte medlem.

1. Mötets öppnande
Mötets öppnades ca 15:30.

2. Val av ordförande
Till mötesordförande valdes Helena Hårder.

3. Val av sekreterare
Till mötessekreterare valdes Elisabeth Bladh.

4. Val av justerare
Till justerare valdes Malin Rudolph och Mia Lundén.

5. Mötets behörighet
Mötet befanns behörigt utlyst.

6. Fastställande av röstlängd Förslag: även erlagd medlemsavgift för 2015 ger rösträtt
Förslaget bifölls. En lista med medlemmarnas namn skickades runt. Röstlängden fastställdes till 26 personer.

7. Den nya styrelsen presenterar sig – inkl. ansvarsområden
Styrelsen presenterade sig i tur och ordning. Helena Hårder är ordförande, Malin Rudolph är kassör. Övriga ledamöter är Elisabeth Bladh, Linda Dyrendahl, Martin Backsell (ej närvarande). Jannica Albrecht (ej närvarande) är suppleant. Nya medlemmar presenterade sig.

8. Bordlagda frågor från tidigare möten
8a. frågor från medlemsmötet 2015-01-30
Proposition nr 2 Kring kartläggning och uppdatering av medlemsdefinition. Att medlemmarna ger styrelsen i uppdrag att undersöka behoven och möjlighet till omformulering av medlems-
definition i föreningens nuvarande stadgar, från boende minst 40% till boende minst 50%. En eventuell stadgeförändring kan ske på nästkommande årsmöte. Propositionen bifölls. Utöver detta beslutades att Linda och Sylvia tar fram en motionsmall och lägger på hemsidan.

Proposition nr 4 kring medlemsavgift vid dubbelt medlemskap, yrkande på att årsmötet inte beviljar reducerad medlemsavgift vid dubbelt medlemskap i föreningar där de ej har medlemsavgift. Medlemsmötet biföll och beslutade fast avgift för medlemskap oavsett andra medlemskap i föreningar.

Proposition nr 5 Införande av tydligare föreskrifter inför medlemsinsatser och kompensation. Proposition yrkade för att stämman beslutar att ge i uppdrag att styrelsen utarbetar riktlinjer gällande ersättningar och kompensationer i samband med medlemmarnas utförda tjänster inom föreningens verksamhet. Förslaget bifölls.

Motion nr 8 Motion av Helena Hårder. Styrelsen ska tillse att föreningens administration inte är personberoende genom att föreningens dokumentation och utförliga arbetsbeskrivningar per arbetsuppgift för anställd och styrelsen skall finnas samlade och tillgängliga för alla i styrelsen. Motionen bifölls. Styrelsen ansvarar för att föreslagna arbetsbeskrivningar tas fram. Lisa Lind anmälde sig till att vara med i arbetsgruppen som tar fram dessa dokument.

Motion nr 10a Motion inskickad av Patrik Sjögren, gällande ersättningar/lön/arvoden som föreningen betalar ut under det gångna året men som inte skett på ett förenligt sätt. Motionen ansågs inaktuell. Styrelsen ska ta reda på och informera medlemmarna vad som gäller angående lön/arvoden/ersättningar enligt Skatteverkets regelverk.

Motion nr 10b–f togs ej upp på medlemsmötet. Sekreterare och justerare rekommenderar därmed att dessa motioner tas upp på årsmötet.

8b motioner från årsmötet 2015-03-19
Inga bordlagda propositioner eller motioner fanns.

9. Medlemskriterier för föreningen, inklusive medlemsavgift
Förslag på medlemskriterium att barnet ska vara under 18 år diskuterades. Patrik Sjøgren och Linda Dyrendahl föreslog att föräldrar med barn över 18 år kan starta eventuellt utskott eller systerförening. ”Pensionerade” medlemmar bör ses som en resurs för föreningens och skulle exempelvis kunna fungera som faddrar för nya medlemmar. Lennart Orstadius menar att föräldrar med vuxna barn har andra behov och därför inte nödvändigtvis ska uteslutas. Revisor påpekar dock att barn över 18 bör tillfrågades om de vill vara med i föreningen eftersom de är myndiga. Lisa Lind tyckte däremot att åldersgräns är onödigt och att man bör få vara medlem så länge det upplevs som givande. Lägergruppen har i de fall det funnits behov låtit myndiga barn betala en hel aktivitets- och lägeravgift.

10. Presentation av projekt från Allmänna arvsfonden av Sylvia
Projektet presenterades.
– Bakgrund: 2013 gjordes en levnadssituationsenkät i föreningen. Heltidsarbetande medlemmar har det ekonomiskt bättre ställt men känner sig isolerade. Av störst vikt är ett välfungerande socialt nätverk.
– Projektet består av tre delar: (1) Lots- och föräldrastöd, (2) Kreativ fritid (3) Berättelser från periferin.
– Mål för delprojekt (1) är att känna till sina rättigheter och stöd i myndighetskontakter. Vi ska involvera 50 familjer/år, genomföra föräldrautbildning, bilda stödgrupper, hitta kontaktvägar och samarbetspartners samt utbilda stödpersoner (5 personer under de 2 åren) som kan fungera som lotsar gentemot olika instanser (skola, arbetsförmedling, socialtjänst etc.). Även hjälp till självhjälp ingår, något som exempelvis innefattar matlagningskurser och hantverkskurser.
– Mål för delprojekt (2) är att utbilda 150 barn i FNs barnkonvention (Öppen förskola, aktivitets- och läger-grupp m.fl.) samt en del som skapar kreativ fritid med 450 besök.
– Mål för delprojekt (3) är att sammanställa en bok med ”Berättelser från periferin”, som utgår från ensamståendes situation. Den är tänkt att kunna användas för lobbying till politiker. Boken kommer att arbetas fram genom skrivarworkshops, intervjuer och fokusgrupper där minst 10 barn och vuxna ska ingå (minst 5 föräldrar bildar skrivarcirkel).

11. Medlemmarnas frågor om projektet
Mia Lundén undrar hur budgeten ser ut. Helena svarar att projektbudgeten ännu inte är utarbetad då vi fick beskedet om beviljade projektmedel den 4/1. En styrgrupp ska tillsättas där minst en styrelsemedlem ingår, samt en samordnare (förslagsvis Sylvia Håkansson eftersom hon varit med och skrivit projektansökan). Pernilla Humphrey frågar om finansieringen av vår nuvarande verksamhet kommer påverkas av projektet. Vår nuvarande verksamhet kommer att finansieras som tidigare, med medel från Social resursförvaltning och andra fonder. Projektpengarna från Allmänna arvsfonden kommer att användas till ytterligare verksamhet. Lotta Anderson undrar om styrgrupp och arbetsgrupper redan är tillsatta. Helena svarar att alla intresserade är välkomna att anmäla sig till Sylvia, erfarna medlemmar såväl som nya. Mer information om projektet kommer att läggas upp på föreningens hemsida och skickas med i nästa nyhetsbrev.

12. Vilken verksamhet/vilket stöd saknas i föreningen?
Förslag kom upp att starta/återuppväcka grupper för egenansvariga, engelsktalande, politisk lobbyverksamhet, festarrangemang, vuxna barn, tonåringar, klädutdelning, FUNK (barn med diagnos), bil-pool, AMP (handarbete), sång, gemensamma middagar, utlandsfödda. Ytterligare diskussion föreslogs föras med andra på Facebook, via kanslist eller på föreningens inloggad ”bakre” hemsida (under uppbyggnad). Kanslist kontaktar medlemmar som angett att de har barn med diagnoser. Inbjudan att delta i föreslagna verksamheter samt att komma in med fler förslag görs i Nyhetsbrevet. Någon måste vara sammankallande för varje grupp och som för dialog med styrelsen.

13. Medlemmarnas synpunkter och förslag inför verksamhetsåret 2016
Mia Lundén kom in med förslag att fler grupper bör tillsättas för att avlasta styrelsens arbetsbörda. Ingrid Ribelli startar och ansvarar för administration av en Facebookgrupp där medlemmar kan byta begagnade kläder och andra prylar med varandra. Ingrid Ribelli och Mia Lundén tar hand om en klädskänkning, då båda har tidigare erfarenhet och har skrivit ihop en projektplan.

14. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

15. Mötets avslutande
Mötet avslutades 18:00.

?
Vid protokollet

_______________________________
/Elisabeth Bladh/

Justerat av

_______________________________ ________________________________
/Malin Rudolph/ /Mia Lundén/