Vi kallar till medlemsmöte måndagen den 2 november kl 18.00 i Aktivitetshuset

Föreningen Enastående Föräldrar

 

Kallar till medlemsmöte måndagen den 2 november 

 

Kl 18:00 i Majornas Samverkans Aktivitetshus

(Adress: Karl Johans torg 1)

 

För alla medlemmar är det är ypperligt tillfälle att träffas och samtidigt vara med och påverka vår verksamhet. Vi ser framemot en trevlig stund mer er, ett bra utbyte och sakliga diskussioner kring frågor som har betydelse för föreningen och dess medlemmar.

Ni som har frågor är välkomna att skicka dessa till  styrelsenfef2015@gmail.com  märkt ”Fråga till medlemsmötet” senast 26 oktober.

 

Vi bjuder på enkelt fika.

Anmälan senast 29 oktober till föreningens sida: info@enastaendeforaldrar.se

Vid anmälan ange även om du har behov av barnvakt (antal, ålder), samt eventuella allergier, tack.

 

Dagordning

1.Mötets öppnande

2.Fastställande av röstlängd

3.Val av mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare

4.Fråga om mötet har utlysts på stadgeenligt sätt

5.Fastställande av dagordning

6.Styrelsen informerar

7.Vilken verksamhet och ekonomi ska föreningen bedriva 2016

8.Förslag från styrelsen

9.Inkomna medlemsfrågor / Diskussion

10.Övrigt

11.Mötet avslutas

 

-o-o-

 

Hej Alla Medlemmar !

 

Dessa sidor är tänkta att komplettera kallelsen till vårt kommande medlemsmöte den 2 november. Styrelsen har sedan den valts aktivt arbetat med viktiga verksamhetsfrågor, en rad annat förekommande och aktuellt, både på medlems-, verksamhets och myndighetsnivå.

Vi hoppas med dessa rader på ett så bra möte som möjligt.

 

Inledningsvis några ord som kan vara viktiga:

Att bli medlem i en förening är ett sätt att engagera sig i något man tycker är kul. Föreningslivet bygger på ideellt engagemang. Det betyder att medlemmar, barn och vuxna hjälper till på sin egen fritid utan lön. Därmed är föreningens verksamhet beroende av att man som medlemställer upp och hjälper till. Man kan säga att föreningen lever genom sina medlemmar.

 

– Medlemsavgift: Föreningen redovisade under augusti månad över 100 betalande medlemmar, vilket är väldigt glädjande men det finns en s k ”gråzon” gällande helheten. Frågan om medlemsavgiften, som är viktig för föreningens trovärdighet har diskuterats ett tag utan ändring, samtidigt med årligen höjda ansökningar och positiva besked om utökade verksamhetsbidrag. Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgift samt att ta bort halvårsmedlemsavgifterna. Även en uppdatering av medlemskriterier kan vara nödvändig.

En ideell förening och dess väsen byggs på medlemmarnas insatser. Det är inte att förglömma att verksamheten riktas mot medlemmar boende i Göteborgsområdet. Syftet måste vara att våra subventionerade erbjudanden skall kunna nå målgruppen som är framför allt socialt utsatta familjer. Får vi in högre medlemsavgifter har Social Resursförvaltningen också en möjlighet att motivera en höjning av vårt årliga bidrag.

 

Hemsidan- Vad tycker du som medlem om vår hemsida ?Hur ser den ut ? Lätt att använda ? Hur fungerar den?

 

Nyhetsbrev- ledamöterna har aktivt hjälpt till att skriva nyhetsbrevet och på så sätt skapat sig en egen uppfattning om omfattningen av detta arbetsmoment.

 

Fondsökningar

Behövs dessa ? Vad vore rimligt?

Det är av vikt att lyfta frågan även i förhållande till verksamhetens grundläggande bidrag, budgetens tyngsta och viktigaste poster. En lista på 22 tilltänkta fonder har av kanslisten nyligen lämnats in på styrelsens begäran. Utgången är osäker, likaså hur behoven dvs verksamhetens kommande upplägg ser ut, hur många avlönade arbetstimmar kommer att behövas här. Problematiskt är att ju fler fonder söks, desto mer arbetstid behövs, vilket direkt kan påverka andra viktiga och grundläggande uppgifter. Ju fler läger och aktiviteter planeras och kalkyleras med önskade fondmedel, desto mer arbetsbelastning och budgetrelaterade merarbete och omräkningar, redovisningskrav .

Föreningen behöver hitta balansen mellan efterfrågan och kansliets utrymme för fondansökningarna då dessa kan vara så krävande och ta mycket tid i anspråk.

 

Antalet aktiviteter per månad/Nyhetsbrev-period / år : Detta behöver planeras med hänsyn till medlemmarnas behov, intressen , tidsåtgång, ekonomi, och förutsätter betydligt större engagemang än under senare år.

 

-Antalet deltagare påverkar verksamhetens ekonomi  avsevärt: Styrelsen föreslår att med stöd av inlämnad kalkyl skall det annonseras ett minimiantal som förväntas att delta, under detta måste ansvariga lämna återbud innan ett visst datum.

Kalkyler på medel och en maxgräns (beroende på antal platser vid bokning) är också nödvändiga för att kunna bäst hushålla med våra resurser och vid behov ev upprepa annonseringen vidare i slutändan om skäl föreligger ställa in.