2015 Revisionsberättelse

Revisionsberättelse

 

 

Vi undertecknande revisorer har granskat årsredovisning och verksamhet i Föreningen Enastående Föräldrar för verksamhetsåret 2015.

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Verksamheten för 2015 kommer att redovisas av en styrelse, som varit ansvarig för en mindre del av verksamhetsåret, genom att ett extra insatt årsmöte 2015-12-06 valde en ny styrelse. Det är ändå den sittande styrelses ansvar att redovisa hela verksamhetsåret.

Vårt, dvs revisorernas, ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har planerat och utfört revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vi har kontrollerat att det kvarstående värdet på såväl postgiro som det sk ”buffertkontot” per 2015-12-31 stämmer med redovisade belopp i balansräkningen. Vi har också kontrollerat beviljade och bokförda fondmedel.

Dock har vi under verksamhetsåret påpekat brister i ett par avseenden riktat mot den förra styrelsen. Det har bl.a. gällt styrelsens arbetsgivaransvar och frågor om medlemsdemokrati. Dessa har framförts till den då ansvariga styrelsen och vår bedömning är att det möjligen är så att dessa kunde bero på bristande kunskap.

 

Uttalanden

Den nuvarande styrelsens ledamöter har visat på goda ambitioner och enligt vår uppfattning handlat i överensstämmelse med föreningens ändamål och stadgar.

 

Vi tillstyrker

att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

 

Göteborg 2016-03-19

 

 

————————————                          ————————————

Christine Wirtz                                               Lennart Orstadius